Dokument

Här hittar du några av de dokument som styr Credo Umeås arbete.

Vision (pdf)
Visionen är vad vi strävar efter och vill uppnå. Allt vi gör ska peka mot visionen. Vi har också delvisioner för varje termin, där vi bestämmer om vi särskilt vill satsa på något. Under vårterminen 2016 är vår vision att vi ska få djupare gemenskap i credogruppen.

Trosgrundval (pdf)
Om visionen är vårt mål, är trosgrundvalen vårt avstamp. ”Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus.” (1 Kor 3:11) Därför ska vår verksamhet stå stadigt på vår trosgrundval och utgå från den i allt.

Stadgar (pdf)
Eftersom Credo Umeå är en förening behöver vi stadgar. De styr hur organisationen praktiskt ska fungera, med styrelse, årsmöte, valberedning och sådant.

På årsmötet den 17 januari 2017 ändrades stadgarna på så vis att en ny paragraf lades till. På grund av tekniska problem är det för tillfället tyvärr inte möjligt att lägga upp de nya stadgarna här på hemsidan. Bortsett från den nya paragrafen, så har dock stadgarna samma lydelse som tidigare. Den tillagda paragrafen lyder så här:

§ 6.7.1 Om det vid tidpunkten för årsmötet inte finns minst fem valbara kandidater till styrelsen, eller om årsmötet av annat skäl finner att det är oundgängligen nödvändigt, får årsmötet välja en styrelse bestående av fyra personer istället för det antal som anges i § 6.7.

Verksamhetsberättelse 2015 (pdf)
Varje år skriver styrelsens ordförande en verksamhetsberättelse som hon eller han sedan läser upp på årsmötet, så att alla medlemmar får en chans att höra allt vad Credo Umeå gjort under året. Nu kan du även läsa den här.